Učební plán

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 4. 8. 2003, č. j. 22 484/2003-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

Učebního oboru 
82-51-H/003 Zlatník a klenotník


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůCelkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné
a) základní
Český jazyk a literatura6
Cizí jazyk6
Občanská nauka2
Dějepis1,5
Matematika3
Přírodovědné předměty (FYZ, CHE, ZEK)2,5
Tělesná výchova3
Práce s počítačem1
Ekonomika2
Dějiny umění4
Výtvarná výchova6
Materiály4
Technologie6
Odborný výcvik50
b) výběrové a volitelné2
Celkem hodin týdně99
B. Nepovinné

Poznámky:

 1. Rámcový učební plán je zpracován jako flexibilní; jeho cílem je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů lze dosáhnout pružnější profilace přípravy.
 2. Konkretizovaný učební plán, tj. rozpracovaný do jednotlivých ročníků, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Škola si může případně převzít doporučený učební plán zpracovaný v těchto učebních dokumentech. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkretizovaného učebního plánu. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů je 33 v každém ročníku.
 3. Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.
 4. V přírodovědných předmětech škola zohlední ty prvky učiva, které jsou významné pro odbornou složku daného oboru a pro ekologickou výchovu. K výuce škola použije osnovy fyziky nebo chemie s celkovou dvouhodinovou dotací s tím, že hodinovou dotaci si škola upraví podle potřeb a charakteru daného oboru na celkový počet 1,5 hodiny týdně.
 5. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.
 6. Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy. Tyto hodiny se nepovažují za rozšíření týdenního počtu vyučovacích hodin. V rámci odborného výcviku se doporučuje zařadit i kompenzační cvičení - žáci musí být systematicky poučováni o nezbytnosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.
 7. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.
 8. Zařazení výběrových předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Hodinové kapacity stanovené pro výběrové předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a). O posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.
 9. Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry apod.
 10. Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.
 11. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.
 12. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
v ročníkucelkem
1.2.3.
A. Povinné
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Dějepis1,5--1,5
Matematika1113
Chemie1,5--1,5
Základy ekologie1--1
Tělesná výchova1113
Práce s počítačem11-2
Ekonomika--22
Dějiny umění-224
Výtvarná výchova2226
Materiály21,50,54
Technologie2226
Odborný výcvik1517,517,550
Celkem hodin týdně33333399
B. Nepovinné

Poznámky:

 1. Doporučený učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k rámcovému učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k rámcovému učebnímu plánu.
 2. Tabulky „Přehled využití vyučovací doby“ a „Přehled začlenění klíčových dovedností“ uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

DOPORUČENÝ Učební plán

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
v ročníkucelkem
1.2.3.
A. Povinné
Český jazyk a literatura1113
Cizí jazyk1113
Občanská nauka11-2
Dějepis1--1
Matematika1113
Chemie1--1
Základy ekologie1--1
Práce s počítačem-1-1
Ekonomika--11
Dějiny umění-224
Výtvarná výchova1113
Materiály11-2
Technologie2237
Odborný výcvik44513
Celkem hodin týdně15151545
B. Nepovinné

Poznámky:

 1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.
 2. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků, tzv. vyučovacích bloků (např. čtyřhodinový vyučovací blok lze soustředit do jednoho vyučovacího dne). Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na rozvoj a upevnění profilových dovedností.
 3. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.