Organizace výuky - Teoretická výuka

TEORETICKÁ VÝUKA JE ZAJIŠŤOVÁNA  ŠKOLOU, NA KTEROU ŽÁK PODAL PŘIHLÁŠKU
Organizace teoretické výuky je orientována na odborné předměty, které napomáhají k pozdější samostatnosti v praxi.

Teoretická výuka obsahuje předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Mezi všeobecně vzdělávací předměty je zařazena výuka Českého jazyka a literatury, Cizího jazyka, Občanské nauky, Dějepisu, Matematiky, Přírodních věd (FYZ,CHE,ZEK), Tělesné výchovy, Výpočetní techniky a Ekonomiky. Mezi odborné předměty je zařazena výuka Dějin umění, Výtvarné výchovy, Materiálů a Technologie.

Předmět Dějiny umění poskytne žákům orientaci v dějinách umění se zaměřením k dějinám užitého umění a k uměleckořemeslnému zpracování materiálů. Žáci se seznámí se zákonitostmi užitého výtvarného umění až po současnost a dovedou lokalizovat zeměpisná a výtvarná fakta, události, dění a následně porovnávat jednotlivé výtvarné oblasti s jinými.

Předmět Výtvarná výchova doplňuje předcházející předměty a dotváří tak celkové vzdělání žáků v daném oboru.

V předmětu Materiály se žáci naučí poznávat materiály, jejich vlastnosti a seznámí se s možností jejich využívání v oboru. Naučí se rozhodovat o volbě materiálu ve vazbě na výtvarné a umělecké záměry pro daný výrobek. Vyučování je doplněné exkurzemi do závodů a provozů, v nichž se materiály vyrábějí, upravují, zkoušejí nebo zpracovávají. Na konci třetího ročníku dokáží žáci rozeznat jednotlivé druhy kamenů, získat znalosti o metodách výroby kovů, zpracování kovových odpadů apod.

V předmětu Technologie získají žáci znalosti o různých technikách a pracovních postupech, které se používají v oboru při výrobě šperků. Dále se seznámí s nejvýhodnějšími způsoby zpracování drahých kovů za použití přiměřeného strojového zařízení a s nejmodernějšími technologiemi používanými v technicky vyspělých provozech a odvětvích. V 1. ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, se základními výrobními technikami a jednoduchými výrobními postupy. Ve 2.ročníku se žáci seznamují s jednoduchými a později i složitějšími výrobními postupy. Ve 3.ročníku se žáci seznamují s dalšími složitými výrobními postupy a se zvláštními technikami, které se používají ve výrobě. Cílem předmětu je naučit žáky navrhovat technologické postupy výroby šperků do nejmenších detailů a odhadovat sílu a množství potřebného materiálu k jejich výrobě tak, aby nedocházelo ke ztrátám při jejich zpracování.


Komplexně má teoretická výuka za cíl rozvíjet znalosti estetiky, perspektivy a další potřebné techniky po praktické a teoretické stránce. Ve druhém a třetím ročníku je kladen důraz na veškeré náležitosti potřebné pro budoucí uplatnění uchazečů na trhu práce.