Profil studenta

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobovat pracovním činnostem jak ve výrobě, tak v oblasti služeb při prodeji výrobků nebo při zajišťování jejich oprav. Je schopen připravit návrhy šperků, jejich technologické postupy výroby a takto navržený šperk realizovat. U absolventa jsou tak vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazování svých záměrů.

Po vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent plně připraven uplatnit se v soukromých dílnách, popřípadě jako zaměstnanec zlatnických firem v rámci celé EU. K jeho dovednosti patří komplexní zhotovení ručních i strojových šperků, včetně uzávěrů, opravy šperků a vytvoření náročných výrobků určených pro zakázkovou výrobu i podle vlastních návrhů. K uplatnění mu dále napomáhají teoretické znalosti, včetně výuky cizích jazyků.

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou odbornou zkoušku může pokračovat ve dvouletém studiu zakončeném maturitou.


Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru zlatník a klenotník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem k jeho uplatnění v profesi zlatník a klenotník. Důraz je kladen na praktické aplikace získaných poznatků, na přesnost výkonu pracovních činností a na výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, protože jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze je využít i pro případnou rekvalifikaci.

Absolvent učebního oboru zlatník a klenotník je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách v pozici zaměstnance i podnikatele.

Předpokládané vědomosti, dovednosti a postoje obecného charakteru

Vzdělávání a výchova směřuje k tomu, aby žák

 • ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti;
 • komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování;
 • uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti;
 • byl tolerantní k lidem jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctil jejich práva;
 • poznával jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování;
 • rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života;
 • využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a etickém rozhodování, hodnocení a jednání;
 • vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně;
 • dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k ním kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů;
 • samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval i při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě;
 • používal cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání k poznávání jiných kultur;
 • uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích;
 • rozuměl vztahu člověka a přírody, byl ochoten jednat ekologicky;
 • chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost;
 • usiloval o optimální stav své tělesné zdatnosti, o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu;
 • uměl chránit zdraví a věděl, jak si má počínat v situacích ohrožení.

Předpokládané vědomosti, dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

 • uměl rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období,
 • ovládal základy kresby ornamentu, figury a modelování,
 • orientoval se v zadání pracovních úkolů pomocí výrobní dokumentace, chápal určené pracovní postupy a připravoval materiál podle zadaného úkolu,
 • stanovoval a kontroloval hmotnost drahých kovů a zlatnických výrobků,
 • opracovával drahé kovy stříháním, řezáním, pilováním, ohýbáním, stáčením a vytloukáním plechů do vypouklých tvarů,
 • pracoval na strojích používaných ve zlatnické výrobě,
 • zhotovoval výrobky z výlisků,
 • válcoval, tahal, žíhal, tavil a odléval drahé kovy
 • pájel naměkko a natvrdo, smirkoval a leštil zlatnické a klenotnické výrobky,
 • sestavoval jednoduché i složitější zlatnické výrobky včetně uzávěrů a zapínání,
 • zasazoval kameny do krapen,
 • zhotovoval tvarované stříbrné předměty včetně plastických ozdob,
 • prováděl běžné opravy zlatnického zboží,
 • hodnotil kvalitu vlastní vykonané práce,
 • hospodárně využíval materiály a energii,
 • orientoval se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před negativními vlivy,
 • dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržoval předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením.

Absolvent se vyznačuje následujícími schopnostmi důležitými z hlediska uplatnění v oboru

 • schopností estetického cítění a uplatňování estetických hledisek v každodenním životě,
 • schopností dalšího vzdělávání a sebevzdělávání, orientace ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce,
 • schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,
 • schopností rozvíjet komunikativní dovednosti, pracovat v pracovním kolektivu, rozvíjet organizační schopnosti.

Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání zlatník a klenotník.

Výuka vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen určovat technologické postupy a organizaci práce při individuální zakázkové výrobě, organizovat práci ve skupině a jednat se zákazníkem. Je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách, a to v pozici jak zaměstnance, tak budoucího podnikatele.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí k nástavbovému dvouletému studiu ukončeného maturitní zkouškou.