Profil studenta

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobovat pracovním činnostem jak ve výrobě, tak v oblasti služeb při prodeji výrobků nebo při zajišťování jejich oprav. Je schopen připravit návrhy šperků, jejich technologické postupy výroby a takto navržený šperk realizovat. U absolventa jsou tak vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazování svých záměrů.

Po vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent plně připraven uplatnit se v soukromých dílnách, popřípadě jako zaměstnanec zlatnických firem v rámci celé EU. K jeho dovednosti patří komplexní zhotovení ručních i strojových šperků, včetně uzávěrů, opravy šperků a vytvoření náročných výrobků určených pro zakázkovou výrobu i podle vlastních návrhů. K uplatnění mu dále napomáhají teoretické znalosti, včetně výuky cizích jazyků.

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou odbornou zkoušku může pokračovat ve dvouletém studiu zakončeném maturitou.


Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru zlatník a klenotník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem k jeho uplatnění v profesi zlatník a klenotník. Důraz je kladen na praktické aplikace získaných poznatků, na přesnost výkonu pracovních činností a na výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, protože jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze je využít i pro případnou rekvalifikaci.

Absolvent učebního oboru zlatník a klenotník je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách v pozici zaměstnance i podnikatele.


Předpokládané vědomosti, dovednosti a postoje obecného charakteru

Vzdělávání a výchova směřuje k tomu, aby žák


Předpokládané vědomosti, dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

Absolvent se vyznačuje následujícími schopnostmi důležitými z hlediska uplatnění v oboru


Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání zlatník a klenotník.

Výuka vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen určovat technologické postupy a organizaci práce při individuální zakázkové výrobě, organizovat práci ve skupině a jednat se zákazníkem. Je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách, a to v pozici jak zaměstnance, tak budoucího podnikatele.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí k nástavbovému dvouletému studiu ukončeného maturitní zkouškou.